Competitie 2014:Eindstand Competitie:

  W1 W2 W3 W4 W5 O1 O2 O3 O4 O5 T1 T2 T3 T4 T5  
Plaats Nr. praam Naam praam Schipper pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. pnt. Totaal Strafp. Aftrek Na aftr.
1 35 Sietse Gerben Gerbrandy 0,9 0,9 0,9 6   6 3 0,9 3 4 6 0,9 4 4 0,9 41,4 0 6 35,4
2 9 De Onderneming Klaas Postma 4 2 2 0,9   2 7 2 4 5 0,9 3 6 5 5 48,8 0 7 41,8
3 22 Sijmen Durk Sjouke Kalsbeek 3 5 9 11   3 0,9 5 0,9 7 2 2 0,9 6 2 57,7 0 11 46,7
4 33 Lege Geaën Erik Jansma 10 6 4 9   0,9 4 8 2 6 4 6 5 0,9 9 74,8 0 10 64,8
5 36 Boereswel Pieter de Haas 8 3 10 3   5 2 4 9 2 5 12 10 3 3 79 0 12 67
6 4 Nije Kimen Bote Pietersma 5 10 7 8   4 10 7 12 3 3 5 2 10 4 90 0 12 78
7 45 Jolanda Jan Bruinsma 11 4 8 4   12 5 3 6 11 9 7 3 7 10 100 0 12 88
8 38 De Dominee Sytse Bruinsma 6 7 5 5   10 11 10 8 8 11 4 7 2 6 100 0 11 89
9 29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong 7 8 6 12   9 6 6 7 0,9 8 8 9 8 11 105,9 0 12 93,9
10 54 Warber Dominicus Reekers 2 9 3 7   7 8 11 5 9 12 9 11 12 12 117 0 12 105
11 44 Reidplûm Jentsje Jonker 12 12 12 2   8 9 12 11 12 7 11 8 9 7 132 0 12 120
12 10 Diggelfjoer Ygram Ykema 9 11 11 10   11 12 9 10 10 10 10 12 11 8 144 0 12 132
Terherne 20 + 21 sept.

Uitslag  Nr. Pr. Namme Pream Skipper Wedstriid 1 Wedstriid 2 Wedstriid 3 Wedstriid 4 Wedstriid 5   
        Plak Punten Plak Punten Plak Punten Plak Punten Plak Punten Totaal
1 22 Sijmen Durk Sjouke  Kalsbeek 2 2 2 2 1 0,9 6 6 2 2 12,9
2 35 Sietse Gerben Gerbrandy 6 6 1 0,9 4 4 4 4 1 0,9 15,8
3 9 De Onderneming Klaas Postma 1 0,9 3 3 6 6 5 5 5 5 19,9
4 4 Nije Kimen Bote Pietersma 3 3 5 5 2 2 10 10 4 4 24
5 33 Lege Geaen Erik Jansma 4 4 6 6 5 5 1 0,9 9 9 24,9
6 38 De Dominee Sytse Bruinsma 11 11 4 4 7 7 2 2 6 6 30
7 36 Boereswel Pieter de Haas 5 5 12 12 10 10 3 3 3 3 33
8 45 Jolanda Jan Bruinsma 9 9 7 7 3 3 7 7 10 10 36
9 44 De Reidplûm Jentsje Jonker 7 7 11 11 8 8 9 9 7 7 42
10 29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong 8 8 8 8 9 9 8 8 11 11 44
11 10 Diggelfjoer Ygram Ykema 10 10 10 10 12 12 11 11 8 8 51
12 54 Warber Dominicus Reekers 12 12 9 9 11 11 12 12 12 12 56
                             
Aantal gestart        12    12    12    12    12    Aldegea SWF 20 + 21 juni:

Uitslag  Nr. Pr. Naam Praam Schipper Wedstriid 1 Wedstriid 2 Wedstriid 3 Wedstriid 4 Wedstriid 5   
        Plak Punten Plak Punten Plak Punten Plak Punten Plak Punten Totaal
1 22 Sijmen Durk Sjouke  Kalsbeek 3 3 1 0,9 5 5 1 0,9 7 7  
2 35 Sietse Gerben Gerbrandy 6 6 3 3 1 0,9 3 3 4 4 16,9
3 9 De Onderneming Klaas Postma 2 2 7 7 2 2 4 4 5 5 20
4 33 Lege Geaen Erik Jansma 1 0,9 4 4 8 8 2 2 6 6 20,9
5 36 Boereswel Pieter de Haas 5 5 2 2 4 4 9 9 2 2 22
6 29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong 9 9 6 6 6 6 7 7 1 0,9 28,9
7 4 Nije Kimen Bote Pietersma 4 4 10 10 7 7 12 12 3 3 36
8 45 Jolanda Jan Bruinsma 12 12 5 5 3 3 6 6 11 11 37
9 54 Warber Dominicus Reekers 7 7 8 8 11 11 5 5 9 9 40
10 38 De Dominee Sytse Bruinsma 10 10 11 11 10 10 8 8 8 8 47
11 10 Diggelfjoer Ygram Ykema 11 11 12 12 9 9 10 10 10 10 52
12 44 De Reidplûm Jentsje Jonker 8 8 9 9 12 12 11 11 12 12 52
                             
Aantal gestart        12    12    12    12    12    


Waldsein 17 + 18 mei:

 Uitslag  Nr. pr.  Naam praam  Schipper Wedstrijd 1 Wedstrijd 2 Wedstrijd 3 Wedstrijd 4 Wedstrijd 5  
        plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek punten plek punten Totaal
1 35 Sietse Gerben Gerbrandy 1 0,9 1 0,9 1 0,9 6 6     8,7
2 9 De Onderneming Klaas Postma 4 4 2 2 2 2 1 0,9     8,9
3 54 Warber Dominicus Reekers 2 2 9 9 3 3 7 7     21
4 38 De Dominee Sytse Bruinsma 6 6 7 7 5 5 5 5     23
5 36 Boereswel Pieter de Haas 8 8 3 3 10 10 3 3     24
6 45 Jolanda Jan Bruinsma 11 11 4 4 8 8 4 4     27
7 22 Sijmen Durk Sjouke Kalsbeek 3 3 5 5 9 9 11 11     28
8 33 Lege Geaën Erik Jansma 10 10 6 6 4 4 9 9     29
9 4 Nije Kimen Bote Pietersma 5 5 10 10 7 7 8 8     30
10 29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong 7 7 8 8 6 6 12 12     33
11 44 Reidplûm Jentsje Jonker dns 12 dns 12 dns 12 2 2     38
12 10 Diggelfjoer Ygram Ykema 9 9 11 11 11 11 10 10     41
                             
Aantal gestart     11   11   11   12