Gerrit-Ultsjes 29


Eigenaar: Anne de Jong

Gerrit-Ultsjes     Gerrit-Ultsjes     Gerrit-Ultsjes     Gerrit-Ultsjes

Bouwjaar 1918
Bouwer: Bijlsma te Warten
Aangekocht 1996

Bijzonderheden: it Wetterskip "de Greate Krite" hat him meitsje litten.
Is altyd brûkt foar baggerwurk en ferfier fan grûn en oar materiaal.

Troch fùzjes kamm er bij it wetterskip "de Middelsékrite" en is doe brûkt
foar ferfier oer it wetter.

In 1996 kocht troch Ane de Jong fan Toppenhuzen en restaureart en sylklear makke.