Swannedrift 52


Eigenaar: Sytse Douwe de Vegt
Swannedrift
Swannedrift  Swannedrift

Bouwjaar 1906
Bouwer: Werf Wildschut te Gaastmeer
Aangekocht 2000

Lengte: 11,60x3,00m

Bijzonderheden: Opdracht ta de bou fan de pream waard jûn troch âld-Langwarder Bouke Slagstra oan de werf Corolos te Ylst. Yn 1906 is se ôfoud by Wildschut yn Gaastmar.De pream hearde ta oan it âlde Langwarder skûtsje "Twa Gebroeders" as turfpream.
De maten 11,60x3,00 m wiene krekt in tredde diel laadfermogen fan it skûtsje.
Ulbe Zwaga, de âld skipper fan it Langwarder skûtsje, helle yn ´eoarloch ´40-´45 jirpels út St. Anne. Under yn de jirpels mei der boppe bieten. De Dútsers hoechden fansels gjin bieten...
Op in reis wiene syn soannen Lammert en Rienk mei en binne se yn Ljouwert by de spoarbrêge by de Swette jûns troch de Dútsers besketten. De kugelgatten sitten der noch yn.
De pream is yn Koufurderige ûnder wetter oantroffen troch Ulbe Zwaga jr saon fan Rienk.
De Swannedrift is alhiel sylklear makke troch de hjoeddeiske eigners Sytse Douwe van der Vegt út Mantgum en Sjoerd Sytse van der Vegt út Weidum.